MILJÖPOLICY

Swemas två miljömål är att
– inte skada miljön.
– inte förbruka jordens ändliga resurser.

Vi ska arbeta mot målen genom att
– Följa lagar och regler
– minimera resor, transporter, energi-, materialanvändning genom telefonmöten och
samordning av resor till regioner. (e-posta istället för att posta)
– återvinna
– använda energisnåla lokaler, it, resor, transporter och material
– inte skriva ut på papper när så kan undvikas. Skriv annars ut dubbelsidigt.
– sälja små lätta och energisnåla produkter
– marknadsföra via elektronisk media.
– Först och främst välja produkter märkta med Naturskyddsföreningens ”bra miljöval”.
– Välja minsta mängd, minst kemiskt farlig substans som lätt kan återanvändas.
– välja energislag och resor som är minst skadliga
Vi strävar i att vara bäst på marknaden på att nå dessa mål – då kan vi motivera oss
själva och våra kunder.
Swema ska stödja och påverka medarbetare, leverantörer, kunder, lagstiftare och vår
marknad så att vi lättare kan uppnå målen.
Vid årsbokslut ska så bra som möjligt redovisa på våra hemsidor våra förbättringar
och de skadliga utsläpp Swema gjort och de ändliga resurser vi förbrukat.

Lagar som styr vårt miljöarbete

Miljöbalken (1998:808)
EMC-direktivet 2014/30/EU
CE-märkningsdirektivet 93/68/EEC
RoHS2-direktivet 2011/65/EU
REACH Förordning EG1907/2006 Registration, Evaluation, Authorisation and
restriction of Chemicals
CLP förordning (EG) nr 1272/2008 klassificering, märkning och förpackning av
kemiska ämnen
Producentansvarslagen, Förordning (2018:1462)) om producentansvar för
förpackningar, Förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier utifrån
(Förpackningsdirektivet (EG) nr 94/62/EG)
WEEE-direktivet (Soptunne) (EG) 2012/19/EU elektroniskt skräp
Förordning om producentansvar för batterier (2008:834)
Förordning om producentansvar för elutrustning SFS 2014:1075

Dokumentnamn: Q Miljöpolicy
Framtaget av: Carl Welinder
Gäller från: 2022-03-16
Fastställt av: Carl Welinder
Revision:1.07